Általános szerződési feltételek

 

 

Az Antalis Hungary Kft. kereskedelmi tevékenysége során kötött szállítási szerződésekre vonatkozóan

I. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

1. Az Antalis Hungary Kft. (továbbiakban: Szállító) jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) keretei között meghatározza tevékenységet, az általa vállalt és nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételének és teljesítésének módját és részleteit, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, a szerződő Felek jogait és kötelességeit.

2. Az ÁSZF tárgya a Szállító által forgalmazott, és a Megrendelő megrendelésére értékesíteni kívánt termékek (továbbiakban: Termék) forgalmazásával, értékesítésével kapcsolatos feltételek rögzítésén túlmenően az, hogy a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának szabályozásával megnyugtató jogi hátteret biztosítson mindkét Fél számára a szerződéses kapcsolat teljesítése, esetleges módosítása és megszűnése során.

3. Az egyes Termékek megnevezését és típusát a jelen ÁSZF hatálya alatt az ÁSZF-mellékletét létrehozó megrendelések, illetve visszaigazolások tartalmazzák.

II. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi valamennyi olyan szállítási szerződésnek, amelyekben a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott árut vagy árukat meghatározott időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átad. Jelen ÁSZF feltételeitől eltérő Megrendelő feltételek csak a Szállító kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával érvényesek.

2. Jelen ÁSZF személyi hatálya a Szállítóra, valamint a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelőre terjed ki.

3. Jelen ÁSZF időbeli hatálya annak keltétől egészen az ÁSZF módosításának időtartamáig áll fenn, és minden egyes esetben az adott ÁSZF-melléklet időtartamára marad hatályban.

III. Az ÁSZF közlése, elfogadása és az ÁSZF-mellékletek létrejötte

1. A Szállító az ÁSZF hatályos szövegét a www.antalis.hu weblapján mindenki számára teljes terjedelemben hozzáférhetővé teszi, valamint az ÁSZF módosításait közli a fent hivatkozott weblapon. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzététellel egyidejűleg a Megrendelőre is alkalmazást nyer.

2. Az ÁSZF esetleges módosításait a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal azok fent hivatkozott weblapján hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szállító tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, előírások érvényesek.

3. Szerződés létrejöttének időpontja az ÁSZF-mellékletén szereplő dátum.

4. Megrendelő kijelenti, hogy az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 205/B. § (1) bekezdése szerint a Szállító teljes mértékben lehetővé tette, hogy a Megrendelő annak tartalmát maradéktalanul megismerje.

5. Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 205/B. § (2) bekezdése szerint az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen, vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

IV. A szerződő felek,  szerződés tárgya

1. A Szállító: az Antalis Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, Újszászi út 5. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-09-004694., adószáma: 11503507-2-16, bankszámla száma: 10917000-00000002-26640006, képviseli: Pusztai József ügyvezető) papíripari termékek nagykereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó jogi személy.

Szállító Nyitva tartása: Hétfőtől - Péntekig: 08.00 – 16.30-ig

Hétvégén és ünnepnap: Kizárólag előzetes egyeztetés alapján

2. A Megrendelő,   mint a Szállító ügyfele az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (a továbbiakban: Megrendelő), aki/amely a jelen ÁSZF-ben lefektetett, vagy az ÁSZF-mellékletben rögzített feltételekkel a Szállító Termékeit megveszi, szolgáltatását igénybe veszi, vagy szerződéses viszony nélkül kapcsolatot létesít vele.

3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló raktári készletből az általa forgalmazott termékek közül a Megrendelő által leadott megrendelése alapján a Megrendelő által megjelölt árukat későbbi időpontban a mindenkori előírásoknak megfelelően, a megrendelt és visszaigazolt mennyiségben és minőségben a Megrendelőnek határidőben leszállítja a mindenkor hatályos eladási árain.

4. Szállító a közreadott kiszerelési egységek figyelembevételével teljesíti a megrendelését.

5. Megrendelő kötelezettséget vállal az általa megrendelt termékek átvételére és a termékek eladási árának határidőben történő maradéktalan megfizetésére.

V. Rendelés módja

1. A Szállító megrendelést szóban, írásban, e-mail-en és e-shop-on keresztül fogad el. Megrendelő amennyiben a megrendelést nem a fent hivatkozott módon adja le, de a megrendelést a Szállító elfogadja, és a Megrendelő az árut átveszi, úgy a Megrendelő utólag nem hivatkozhat a megrendelés érvénytelenségére, és ennek alapján a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

2. Rendelés fogadásának:

-           helye: Antalis Hungary Kft., 5000 Szolnok, Újszászi út 5. szám

-           módja: - Írásban

- Telefonon:    Kék szám: 06 80 180 266

- E-mailen:      ertekesites@antalis.com

- Telefaxon:    06/56-340-707

-           ideje:   -Telefonon, hétfőtől péntekig: 08.00 – 16.30 óráig

- Faxon, e-mailen, e-shop-on: éjjel – nappal

A megrendelés során egyértelműen közölni kell:

-           a megrendelő nevét és címét,

-           a szállítási címet,

-           a termék nevét, paramétereit,

-           a termék kiszerelési egységét,

-           a megrendelt darabszámot.

4. Amennyiben a megrendelés adatait Szállító mindenben visszaigazolja, a megrendelés adatai alapján köteles Szállító az árut fajta és minőség szerint a megrendelésen feltüntetett időpontban Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre leszállítani, és a Megrendelő részére átadni.

5. Szállító az ár- és szolgáltatási jegyzéke alapján, az aktuális raktárkészletek figyelembevételével, az általa visszaigazolt mennyiségben teljesíti a megrendeléseket. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem köteles Szállító teljesíteni, ha nincs raktáron az adott áru. Ez eset nem jelenti a Szállító szerződésszegését, így emiatt Megrendelő kártérítési igényt sem érvényesíthet.

6. Több telephellyel rendelkező Megrendelő köteles írásban megjelölni azokat a kereskedelmi egységeit, melyek önállóan jogosultak megrendelést adni Szállító részére.

7. Szerződő felek közösen megállapodhatnak a megrendelések és szállítások időbeli ütemezésében, a szállítandó áruk fajtánkénti megbontásban rögzített mennyiségében. A Szállító által közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésétől függően változhatnak.

8. Szerződő felek közösen egyeztetik a szállítás napját, a szállítandó áruk fajtáját, mennyiségét, a szállítási időpontot, a szállítási helyet (helyeket).

9. Megrendelő köteles az áru átvételéről gondoskodni a fentiekben a Szállító által megjelölt szállítási időintervallumban.

10. A szállítás teljesítésének helye a Megrendelő telephelye/kért szállítási cím.

11. Szállító a Terméket a Megrendelő érdekkörében eljáró személynek jogosult és köteles átadni. Azt, hogy az eljáró személy a Megrendelő érdekkörében valóban jogosult-e eljárni a Szállító minden esetben csak azt köteles ellenőrizni, hogy az eljáró személy képviseleti jogosultságát bármilyen irattal, vagy pecséttel, bélyegzővel igazolni tudja-e. Felek megállapodnak abban, hogy az ily módon képviseleti jogosultságát igazoló személyt a Szállító a Megrendelő érdekkörében és képviseletében eljáró személynek tekintheti, és neki a teljesítést felajánlhatja, illetve megvalósíthatja. Az ilyen módon megvalósult teljesítést követően a Megrendelő az érdekkörében eljárt személy képviseleti jogának hiányára nem hivatkozhat, és az álképviselet, vagy a megbízás nélküli ügyvitel következményeit a Szállítóra semmilyen módon és körülmények között nem háríthatja át, azt köteles teljes körben viselni.

12. Termékek átvételét a teljesítés helyén, és idejében meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejeznie a Megrendelőnek, vagy az érdekkörében eljáró személynek. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az átvételnek bármilyen akadálya van azt a Megrendelőnek, vagy az érdekkörében eljáró személynek a Szállító felé az átvételkor írásban kell jeleznie, ennek elmaradása eseten az átvételt, illetve a Szállító teljesítését szerződésszerű és megvalósított teljesítésnek kell tekinteni. Készpénzes vevők esetében pedig a szállítás időpontjában a Megrendelőnek a pontos összeget a fuvarozó gépkocsivezetőnek át kell tudnia adni, ennek hiányában a szállítás meghiúsulhat.

13. Szállító teljesítését a Megrendelő, vagy az érdekkörében eljáró személy aláírásával ellátott, az ÁSZF-mellékletben meghatározott Termék átvételt tanúsító bármely okirat hitelt érdemlően bizonyítja, így a teljesítés megtörténtének bizonyítására a Felek bármely, a jelen pont szerinti kritériumnak megfelelő okiratot a teljesítés igazolására kifejezetten elfogadnak.

VI. Teljesítési határidő

1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt Terméket szerződésszerűen és a Szállító megrendeléskor érvényes ár- és szolgáltatási listájában meghatározott ellenérték fejében szállítja le, és értékesíti az Megrendelőnek.

2. A Termékek ellenértékét a Szállító (ettől eltérő megállapodás hiányában) magyar forintban határozza meg és számlázza ki.

3. Jelen ÁSZF hatálya alatt bármilyen Termék, szolgáltatás ellenértékének meghatározása során minden esetben nettó ellenértéknek kell tekinteni azt az összeget, amely mellett az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályban lévő törvényi szabályozás szerinti Áfa teher nincs feltüntetve, vagy kifejezetten megjelölve, függetlenül attól, hogy az ellenérték meghatározás, szóban, vagy írásban történik. Ebben az esetben a ténylegesen kifizetendő teljes ellenértéknek a meghatározott nettó ellenérték és az azt terhelő általános forgalmi adó teljes összegét kell tekinteni, és azt kell megfizetni.

4. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségek tekintetében a teljesítés napját a fizetésre kötelezett pénzügyi teljesítési határidejének legutolsó napjában állapítják meg.

VII. Teljesítés módja, helye

1. A Szállító köteles az ÁSZF-ben, illetve eltérés esetén az ÁSZF-mellékletben meghatározottak teljesítése érdekében, az ÁSZF-ben, illetve eltérés esetén az ÁSZF-mellékletben megjelölt helyen és időben a Termékeket leszállítani és Megrendelőnek átadni.

2. A Szállító teljesítése a Megrendelő által a megrendelésen megjelölt telephelyen, illetve a megrendelést benyújtó kereskedelmi egység(ek)ben történik.

3. Megrendelő köteles az áru átvételéről gondoskodni a fentiekben a Szállító által megjelölt szállítási időintervallumban.

4. Megrendelő az áru átvételét saját, vagy megbízottja által történő aláírással és pecséttel igazolja. Az áru átadása-átvétele az árukísérő okmányokkal együttesen a teljesítés helyén történik azok aláírásával. A Szállító megbízottja a fuvarlevelet 3 példányban adja át az áruátvevőnek, melyből az áruátvevő által lebélyegezve és Megrendelő részéről aláírva 2 db példányt juttat vissza Szállító részére.

5. A szállítás, amennyiben raklapon történik, szállításkor - egyszerűsített megoldásként – raklapcserét biztosítanak. A Megrendelő vállalja, hogy a kiürült göngyöleget a raklap-cserével egyidejűleg Szállítónak visszaadja. Teljesítéskor a Megrendelő megbízottja mennyiségileg átveszi a termékeket oly módon, hogy ellenőrzi a raklap-, illetve csomagszámot és a szállítói csomagolás sértetlensegét. A visszaszállítandó raklapok mennyiségéről a Megrendelő köteles egyértelmű megjegyzést tenni a szállítólevélena számontarthatóság érdekében.

VIII. Minőségi előírások, minőségi kifogásolás rendje, szavatossági szabályok

1. Szállító köteles a termék forgalomba hozatali engedélyének megfelelő minőségű, hibátlan termékeket szállítani, a termékeket vonalkóddal és magyar felirattal ellátni. Szállító igazolja és szavatolja, hogy a leszállított áru minden tekintetben megfelel a magyar előírásoknak és Szállító egyidejűleg az összes forgalomba hozatallal kapcsolatos kötelezettségének eleget tett. Szállítót szavatossági felelősség terheli, hogy az általa átadott termékek megfelelnek a mindenkori szabvány előírásoknak és a szerződéses minőségi és mennyiségi előírásoknak.

2. Az áru átadásakor az áruátvevő a fuvarozó jelenlétében köteles megvizsgálni az árut annak mennyiségi és minőségi átvétele érdekében. A Megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevél, vagy a számla Szállítónál maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja, mely időponttól kezdve Megrendelőt terheli az Szállító által leszállított és átvételre felajánlott árukkal kapcsolatos kárveszély.

3. Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő és Szállító képviselője együttesen kötelesek felvenni jegyzőkönyvet, amelynek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét és címét, a számlaszámot, a szállítólevél számot, az áru érkezésének időpontját, a reklamáció tárgyát, jegyzőkönyvet hitelesítők aláírását, pecsétet. Amennyiben az átvétellel egyidejűleg nem merül fel mennyiségi kifogás, és nem kerül sor mennyiségi hibát tartalmazó jegyzőkönyv felvételére, mennyiségi hiány miatt a Megrendelő a későbbiek során nem támaszthat igényt Szállítóval szemben. Szállító a mennyiségi kifogást 48/72 órán belül köteles kivizsgálni.

4. A Megrendelő szavatossági igényt a Szállítóval nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból keletkezett, illetve amennyiben a minőségi kifogást haladéktalanul nem teszi meg. A szavatossági kifogást a Megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül – de legkésőbb a szállítmány megrendelő telephelyre való beérkezést követő 10 munkanapon belül –írásban köteles bejelenteni Szállítónak, és köteles biztosítani, hogy Szállító a hibás árut megvizsgálhassa.

5. A minőségi kifogást jegyzőkönyvezni kell, amelyben az észlelt minőségi hibán túl fel kell tüntetni a szállítólevél számát és a termék szállítólevélen szereplő adatait is.

6. A minőségi kifogást a szállító 10 munkanapon belül köteles kivizsgálni.

7. Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben Megrendelő az árut nem a vonatkozó hivatalos előírásoknak megfelelően szállította, illetve tárolta és a minőségi hiba erre vezethető vissza.

Megrendelő szavatossági igényét kizáró tényezők különösen: gondatlan tárolásból, anyagmozgatásból, szállításból származó szennyeződés, sérülés; az igazolt átvételt követő, későbbi mennyiségi kifogás.

8. Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles – a Szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni és erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

IX. Ellenértékek és megfizetésének módja

1. Szállító az általa forgalmazott termékek és szolgáltatások listáját a termékleírásokkal és mindenkor érvényes árakkal rendszeresen közzéteszi árlistáiban, honlapján, egyéb kiadványaiban. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

2. Szállító a folyamatos vásárlások, illetve az egyszeri nagy(obb) volumenű vásárlás esetén árengedményt adhat.

3. A Szállító a Megrendelő megrendelése alapján állítja ki a számlát. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Szállító a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

4. A Szállító a Megrendelő hitelképességét a rendelkezésre álló kereskedelmi és pénzügyi referenciák alapján megvizsgálja és dönt az engedélyezett hitelkeretről és az alkalmazandó fizetési módról.

5. Megrendelő a vételár fizetési kötelezettségének az ÁSZF-mellékletben rögzített megállapodásban foglaltak szerint tesz eleget. A Szállító kizárólag azon számlákat tekinti pénzügyileg teljesítettnek, melyek a megadott fizetési határidő utolsó napjáig jóváírásra kerülnek a Szállító számláján.

6. A fizetési feltételek megszegése esetén a Szállító jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

7. A hitelkeretet meghaladó, illetve lejárt Megrendelői kintlévőség esetén a Szállító felfüggesztheti a teljesítést Megrendelő felé. Lejárt kintlévőségnek minősül a lejárt kiegyenlítetlen késedelmi kamatterhelés is. Ebben az esetben a Megrendelő a Szállítóval szemben semminemű kártérítési, vagy kártalanítási, vagy egyéb igénnyel nem élhet.

8. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot számít fel.

9. A Termék tulajdonjoga minden esetben a teljes vételár hiánytalan megfizetéséig a Szállítót illeti meg. Ezen tulajdonjogát a Szállító a Termék ellenértékének teljes megfizetéséig fenntartja. Megrendelő a Terméket a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt nem terhelheti meg, illetve csak olyan módon idegenítheti el, amely elidegenítés eredményeképpen a Termék ellenértéke azonnal kiegyenlítésre kerül a Szállító részére.

10. A Szállító által kiszállított termékek tekintetében az esedékes számla kiegyenlítéséig fenntartott tulajdonjog mellett, az ezt meghaladó fizetési kötelezettség biztosítására, a Megrendelő az esedékes számla bruttó összegének erejéig vételi jogot enged Szállítónak a Megrendelő tulajdonát képező árukészlet erejéig.

11. Megrendelő a Termék tulajdonjogát érintő, vagy befolyásoló bármely harmadik személy által indított bármely peres-, nem peres (így különösen végrehajtási eljárásról, felszámolási, vagy csődeljárásról) a peres- és nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. A Szállító ezen körben keletkező költségeit a Megrendelő köteles viselni. Fent hivatkozott kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonjogi fenntartással korlátozott Terméket érintő lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetőleg bármilyen beavatkozás eseten.

12. Amennyiben Megrendelő saját szolgáltatásával késedelembe esik, azaz részben vagy egészben határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, Szállító, a Ptk. 281. § alapján megfelelő pénzügyi fedezet biztosításáig megtagadhatja a megrendelt áru kiadását, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt szabott és az eredménytelenül telt el.

13. A Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a téves rendelésből keletkező, vagy feleslegessé vált, sértetlen állapotú áruk visszavétele esetén legfeljebb 10% kezelési költséget számoljon fel.

X. A felelősség szabályai

1. Szállítót szavatossági felelősség terheli, hogy az általa átadott termékek megfelelnek a mindenkori szabvány előírásoknak és a szerződésben foglalt minőségi és mennyiségi előírásoknak.

2. Szállítót minden esetben kifejezetten és kizárólag csak a Termék Megrendelő, vagy az érdekkörében eljáró személy részére történő átadásának befejezéséig viseli a Termékkel kapcsolatos kárveszélyt természetesen csak abban az esetben, ha a kár másra nem hárítható át.

3. Termékkel kapcsolatos kárveszélyt a Megrendelő köteles viselni a Termék igazolt átvételtől kezdődően, azt a Szállítóval szemben a Megrendelő nem érvényesítheti.

4. Szállító nem köteles felelősséget vállalni, a kifizetett, szerződésszerűen leszállított, de a Megrendelő által át nem vett Termékért, az ilyen Termékkel kapcsolatos kárveszély a Felek kifejezett megállapodása alapján a Megrendelőt terheli.

XI. Szerződő felek együttműködése

1. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek létrehozása, teljesítése, megszűnése során teljes körben a polgári jog szabályai szerint együttműködnek egymással.

2. Felek együttműködésük során kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan tényről, körülményről, vagy eseményről, amely az ÁSZF, vagy az ÁSZF-melléklet teljesítését, vagy teljesülését, bármilyen mértékben befolyásolhatja.

3. Felek kötelesek egymást tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben meghatározott adataik megváltozásáról. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF, és az ÁSZF-mellékletek hatálya alatt tett nyilatkozatokat minden esetben a Fél utolsó ismert címére kell megküldeni. Ha a nyilatkozatot a Fél a másik Fél ilyen elérési címére küldte meg a nyilatkozatot akkor is szabályosan kézbesítettnek kell tekintenie, ha a címzett Fél elérési címe időközben megváltozott, de arról a nyilatkozat tevőjét nem értesítette.

4. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó hátrányos jogkövetkezményeket minden esetben a tájékoztatást elmulasztó, vagy késedelmesen teljesítő Félnek kell vállalnia, és viselnie.

XII. Szerződés módosítása, megszűnése

1. ÁSZF módosítására a Szállító a Megrendelő előzetes tájékoztatását követően jogosult. A módosított ÁSZF-et minden esetben csak és kizárólag a módosítások hatálybalépését követően létrejött ÁSZF-mellékletre kell alkalmazni.

2. Megrendelő a visszaigazolt megrendelésétől – elállási ok hiányában – nem állhat el, illetve azt nem mondhatja vissza. Amennyiben ezt mégis megteszi, úgy köteles a Szállító részére az ebből eredő valamennyi kárt és költséget haladéktalanul megtéríteni.

3. ÁSZF-melléklet módosítására csak és kizárólag a Felek által – cégszerűen – aláírt, írásbeli módosító okirattal kerülhet sor.

4. Az ÁSZF-melléklet a felmondás, és az elállás esetét kivéve a Szállító és a Megrendelő teljesítésével szűnik meg. A Felek jogai és kötelezettségei a teljesítés esetén a teljesítéssel szűnnek meg, míg felmondás, és elállás esetén az elállást, illetve felmondást gyakorló Fél jogai a felmondás, illetve az elállás gyakorlásával nem szűnnek meg, a Fél továbbra is jogosult a polgári jog szabályai szerint követeléseit érvényesíteni.

5. Rendkívüli felmondás illeti meg mindkét Felet a másik Fél szerződésszegése esetén. Szállító jelen szerződést a Megrendelő fizetési késedelemétől számított 30 nap elteltével jogosult azonnali hatállyal felmondani, a Megrendelő bármely kötelezettségeit lejárttá tenni, amennyiben Megrendelő az előzőekben rögzített bármely kötelezettségének részben, vagy egészben nem tesz eleget. Ismételt és/vagy súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – a szerződésszegés megszüntetésére irányuló legalább 8 napos eredménytelen írásbeli felszólítást követően – az ÁSZF-től, illetve az ÁSZF-melléklettől elállni, illetve azokat azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak abban, hogy a nem szerződésszegő Fél jogosult a másik Fél teljesítését is követelni, ennek megfelelően saját hatáskörben hozza meg döntését arról, hogy teljesítést követel, vagy az ÁSZF-től, illetve az ÁSZF-melléklettől eláll.

6. ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek azonnali hatályú felmondására, felbontására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények (kötbér, kártérítés) alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha a szerződésszegő Fél:

- a megrendelést a Szállító több alkalommal, annak kézhezvételét követő legkésőbb 8 munkanapon belül nem igazolja vissza,

-   a szállítási határidőhöz képest a Szállító késedelme a 30 munkanapot meghaladja,

-   a Megrendelő a fizetési kötelezettsége tekintetében legalább 15 napos késedelembe esik,

- a Megrendelő a Szállítót bármilyen az ÁSZF, vagy az ÁSZF-melléklet teljesülése szempontjából szakmai és/vagy gazdasági tekintetben lényeges kérdésben megtéveszti,

-  a Megrendelő elmulasztja tájékoztatni a Szállítót, akár az ÁSZF, akár az ÁSZF-melléklet teljesülése szempontjából lényeges tényről, adatról, körülményről,

-  a Felek bármelyike elleni csőd-, illetve felszámolási eljárás megindítása,

- a Megrendelő a jelen ÁSZF-ből, illetve az ÁSZF-mellékletből eredő jogait, illetve kötelezettségeit a Szállító előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházza.

7. Amennyiben a Szállító hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása, vagy késedelme olyan, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt következett be, amelyért a Megrendelő felelős, úgy a Szállítónál emiatt felmerülő többletköltséget, kárt - annak hitelt érdemlő igazolása alapján - a Megrendelő köteles a Szállítónak megtéríteni, amellett, hogy ez esetben az elállás, illetve a felmondás jogát a jogosulti késedelem kifejezetten kizárja.

8. Szállítónak a jelen ÁSZF-ben, illetve az ÁSZF-mellékletben meghatározott jogai akkor szűnnek meg, ha a Megrendelő vele szemben minden fizetési kötelezettséget maradéktalanul teljesítette.

9. ÁSZF, vagy az ÁSZF-melléklet megszűnését, vagy módosítását eredményező, vagy kezdeményező jognyilatkozatot csak és kizárólag cégszerűen aláírt tértivevényes levél formájában lehet a másik Fél részére megküldeni, ellenkező esetben az adott jognyilatkozat nem tekinthető szabályszerűnek.

XIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító kereskedelmi képviselője a Megrendelő egységét látogathatja, rendelésfelvétel, raktárkészlet egyeztetése és marketing konzultáció céljából.

2. Megrendelő köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggő bármely adatának változását a Szállító részére 8 napon belül írásban közölni. Az adatváltozás közlésének elmulasztásából származó kárt a Megrendelő viseli.

3. Jelen szerződés mellékletét képező megállapodások illetve egyéb Felek között létrejövő szerződés bármelyikének megszegése jelen szerződésben foglaltak megszegését is jelenti, mely alapján Szállító jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi és egyéb felhatalmazásokkal, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, és vállalnak kötelezettségeket.

4. Szállító az ÁSZF-mellékletben rögzített kedvezmények egyoldalú változtatási jogát fenntartja, melyhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

5. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-melléklet hatálya alatti nyilatkozatokat minden esetben írásos alakban, cégszerűen aláírt tértivevényes levél formájában kell a másik Fél elérési címére megküldeni. Amennyiben bármelyik Fél a másik Fél részére faxüzenet, vagy e-mail formájában küldi meg jognyilatkozatát, úgy azt a jognyilatkozatot tértivevényes levél formájában is meg kell erősíteni a faxüzenet, illetve e-mail elküldését követő 8 napon belül.

6. A nyilatkozatot tevő Fél a másik Féllel szemben nem hivatkozhat arra, ha az érdekkörében eljáró személy az adott jognyilatkozat megtételére a Fél belső szabályozása szerint nem volt jogosult, annak jogkövetkezményeit teljes körben a nyilatkozatot tevő Félnek kell viselnie.

7. Feleket, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az ÁSZF-ben meghatározott üzleti titkok, mind az annak alapján létrejött ÁSZF-mellékletek teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala bármelyik Fél érdekeit sértené.

8. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő azonosításához, valamint a kereskedelmi együttműködés fenntartása érdekében szükséges és elégséges adatokat kezelje.

XIV. Jogviták

  1. Szerződő Felek jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó fejezeteit, exportszállítások tekintetében pedig az INCOTERMS 2010 iránymutatásait tekintik mérvadónak.

  1. Szerződő Felek jelen ÁSZF-ből, illetve az ÁSZF-mellékletből eredő jogvitáikat elsődlegesen megkísérlik békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetére azonban, illetve a közöttük keletkező jogviták elbírálására a Felek kikötik 5 000 000 Ft értékhatárig a Szolnoki Városi Bíróság, ezen értékhatár felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

XV. Záró rendelkezések

1. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben, vagy az ÁSZF-mellékletben meghatározott bármely rendelkezés érvénytelen, vagy semmis, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy az a többi rendelkezés érvényességét, vagy végrehajthatóságát nem érinti.

2. Bármely érvénytelen, semmis, vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely az eredeti jogi és gazdasági szerződéses akarathoz a lehető legközelebb áll.

3. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek tartalmazzák a Felek teljes megállapodását, és szerződéses akaratát, így a szerződéses akarat értelmezése körében az ÁSZF-melléklet, és a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Megrendelő a jelen ÁSZF-ből, illetve az ÁSZF-mellékletből eredő jogait, és/vagy kötelezettségeit a Szállító előzetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

5. Szállító hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy a Szállító köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a Megrendelőt a legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Amennyiben emiatt az ÁSZF, vagy az ÁSZF-melléklet teljesítése egy hónapnál hosszabb késedelmet szenved, bármelyik Fél – minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül – jogosult attól elállni vagy azt felmondani.

6. Amennyiben bármelyik Fél a jelen szerződést megszünteti, vagy a szerződésből eredő jogát nem érvényesíti, az nem jelenti azt, hogy az adott jogáról lemondott volna.

 

Szolnok, 2020. 05. 15.

 

Az alábbi linkre kattintva letöltheti az ÁSZF-et:

paperman