Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2021.10.01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1. Alkalmazási kör

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alkalmazandóak valamennyi adásvételi szerződésre (a továbbiakban: „Szerződés”), amelyet az Antalis Hungary Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Újszászi út 5.; cégjegyzékszám: 16-09-004694; adószám: 11503507-2-16) , mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”) köt a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vevővel (a továbbiakban: „Vevő”).

1.2 A Vevő az Eladó ajánlatának elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy Eladó lehetővé tette számára az ÁSZF tartalmának előzetes megismerését, amelyet Vevő az ajánlattal együtt teljes körűen elfogad, így az a felek közötti szerződés részévé válik.

1.3 A felek közötti jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF alkalmazandó. Más általános szerződési feltétel, illetve annak valamely rendelkezése még abban az esetben sem érvényes, ha annak az Eladó vagy a jelen ÁSZF kifejezetten nem mond ellent.

1.4 A Szerződéssel nem érintett rendelkezésekre vonatkozóan a jelen ÁSZF irányadó. Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

 

2. A Szerződés létrejötte

2.1 Az Eladó nyilvános árlistáiban és termékkatalógusaiban szereplő árak tájékoztató jellegűek. Ezekre vonatkozóan Eladó kizárja ajánlati kötöttségét.

2.2 Az Antalis rendszerében még nem regisztrált Vevő az első megrendelését e-mailben jogosult megküldeni az Eladónak. Az Eladó által előzetesen regisztrált Vevő a megrendelését telefonon vagy a 3. pont szerint webshopon keresztül is jogosult leadni.

2.3 A még nem regisztrált vevői megrendelésnek tartalmaznia kell legalább:

  • a Vevő nevét, címét (székhelyét, a számlaküldés címét), adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát;
  • a megrendelt termék típusát, mennyiségét, kiszerelési egységét, fontosabb jellemzőit;
  • a szállítási címet;
  • a teljesítés kért határidejét;
  • a kontakt személy nevét, telefonszámát, e-mail címét (pénzügyi és kapcsolattartó)

 

2.4 Regisztrált vevő esetén a megrendelésnek elegendő tartalmazni az alábbi adatokat:

  • a Vevő nevét, címét
  • a megrendelt termék típusát, mennyiségét, kiszerelési egységét, fontosabb jellemzőit;
  • a szállítási címet;
  • a teljesítés kért határidejét;

 

2.5 Írásbeli megrendelés esetén a Szerződés a felek között az Eladó írásbeli visszaigazolásával (ideértve az e-mailben történő visszaigazolást is) jön létre, a visszaigazolásban szereplő tartalommal. Az Eladó jogosult a megrendelés indoklás nélküli visszautasítására.

2.6 A visszaigazolást követően a megrendelést módosítani vagy attól elállni kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

2.7 Telefonon történő megrendelés esetén a Szerződés a feleknek a lényeges kérdésekben történő szóbeli megállapodásával jön létre. Ebben az esetben az Eladó a Szerződést a telefonbeszélgetést követően, késedelem nélkül írásba foglalja és megküldi a Vevőnek. A Szerződés ezen tartalommal jön létre, kivéve ha a Vevő késedelem nélkül, de legfeljebb a megrendelés napján az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejének végéig (16 óra) írásban kifogást nyújt be.

 

3. Webshop

3.1 A Vevő az Eladó által üzemeltetett honlapon (www.antalis.hu) elérhető webshop (a továbbiakban: „Webshop”) használatához kérheti az Eladótól az előzetes regisztrációját. A regisztráció során az Eladó a megadott adatok hitelességének ellenőrzésével azonosítja a Vevőt.

3.2 Az Eladó által azonosított és regisztrált Vevő jogosult a Webshopon felhasználói fiókot létrehozni.

3.3 A Vevő a felhasználói fiókjához tartozó e-mail cím és jelszó megadásával léphet be a Webshopba, ahol a szükséges adatok megadásával küldheti el a megrendelését.

3.4 Az Eladó a Webshopon keresztül leadott megrendelést legkésőbb annak beérkezését követő 1 (egy) órán belül e-mailben visszaigazolja a Vevőnek. A felek közötti Szerződés a visszaigazolást tartalmazó e-mail Vevőnek történő elküldésével jön létre.

3.5 Az Eladó és az előzetesen azonosított Vevő közötti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet az Eladó iktat és amely utóbb is hozzáférhető.

3.6 A Vevő a Webshopon keresztül történő megrendelésével kapcsolatos adatbeviteli hibák kijavítását a megrendelés véglegesítését megelőzően tudja elvégezni. A véglegesítést és a megrendelés leadását követően a Vevőt a kijavítás, módosítás joga csak az Eladó kifejezett hozzájárulásával illeti meg.

3.7 A felek között a Webshopon keresztül létrejött szerződés nyelve a magyar.

3.8 Az Eladó kizárólag saját magatartási kódexe [ide kattintva megtekinthető magyarul és angolul] rendelkezéseinek veti alá magát.

 

4. Teljesítés

4.1 A megrendelt termék Vevő részére történő átadása a megrendelésben, illetve a visszaigazolásban rögzített helyen és határidőben történik.

4.2 A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a termék átvétele a teljesítés helyén és idején a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen. Amennyiben az átvételnek bármilyen akadálya van, a Vevő köteles azt az Eladónak előzetesen megfelelő időben jelezni. Ennek elmaradása eseten az Eladó késedelme kizárt, ugyanakkor az Eladó érvényesítheti az értesítés elmulasztása miatt felmerült kárát a Vevővel szemben.

4.3 Teljesítéskor az Eladó vagy annak alkalmazottja, megbízottja, fuvarozója vagy más közreműködője a terméket a Vevőnek vagy a Vevő érdekkörében eljáró személynek adja át. A Vevő érdekkörében eljáró személynek kell tekinteni azt, akinek eljárása és a Vevő magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosult a Vevő érdekében eljárni.

4.4 A Vevő az érdekkörében eljáró személy képviseleti jogának hiányára nem hivatkozhat és az álképviselet vagy a megbízás nélküli ügyvitel következményei az Eladóval szemben nem alkalmazhatóak.

4.5 Teljesítéskor az Eladó vagy közreműködője a szállítólevet, illetve az egyéb árukísérő okmányt három példányban adja át a Vevő érdekkörében eljáró személynek, aki köteles azt aláírni, bélyegzővel ellátni és két példányban visszaadni az Eladónak vagy közreműködőjének.

4.6 A kárveszély a megrendelésben és a visszaigazolásban rögzített Incoterms paritás szerint száll át a Vevőre. Ilyen rendelkezés hiányában a kárveszély a termék átadásával száll át.

4.7 Raklapon történő szállítás esetén a Vevő köteles visszaküldeni ugyanazokat vagy ugyanolyan méretű és minőségű, többutas raklapokat az Eladónak, mint amelyeket a termékkel együtt átvett.  A visszaszállítandó raklapok mennyiségét a Vevő köteles egyértelműen feltüntetni a szállítólevélen.

 

5. Mennyiségi és minőségi kifogás

5.1 A Vevő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a leszállított termék mennyisége megfelelő-e. A Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél, illetve az egyéb árukísérő okmány Eladónál maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja.

5.2 Mennyiségi kifogás esetén a Vevő vagy a Vevő érdekében eljáró személy, valamint az Eladó vagy az Eladó közreműködője együttesen kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a Vevő nevét és címét, a számlaszámot, a szállítólevél számát, a termék átadásának időpontját, a reklamáció tárgyát, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítők aláírását.

5.3 A mennyiségi kifogást az Eladó 3 munkanapon belül kivizsgálja.

5.4 A Vevő késedelem nélkül, de legkésőbb a termék átvételétől számított 24 órán belül köteles meggyőződni arról, hogy a leszállított termék minősége megfelelő-e.

5.5 A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják vagy amelyekre jótállás vonatkozik.

5.6 A termék minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a Vevőt terhelik.

5.7 A minőségi kifogást a Vevő az észleléstől számított 24 órán belül, de legkésőbb a termék átvételét követő 5 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni az Eladónak és köteles biztosítani, hogy az Eladó a hibás terméket megvizsgálhassa. Az elkésett minőségi kifogást az Eladó jogosult elutasítani.

5.8 Az írásbeli minőségi kifogásnak az észlelt minőségi hiba részletes leírásán túl tartalmaznia kell a szállítólevél számát és a termék szállítólevélen szereplő adatait, beleértve a termékkísérő, gyári termékkísérő adatait, amelyek a termék/gyártó beazonosításához szükségesek [pl. cikkszám, név,  mennyiség, legfontosabb paraméterek (súly, szálirány, grammsúly, méret)], a gyári lot számot, valamint a dobozon lévő címkék adatait is.

5.9 Minőségi kifogás esetén az Eladó 10 munkanapon belül elindítja a kivizsgálást.

5.10 Az Eladó mentesül a felelősség alól különösen, ha a termék hibája a Vevő gondatlanságából, a termék nem megfelelő tárolásból, feldolgozásból (például nyomtatás, vágás, kasírozás, stancolás, stb.) anyagmozgatásból vagy szállításból származó sérülésre vagy szennyeződésre vezethető vissza, valamint ha a hiba az igazolt átvételt követően keletkezett.

5.11 Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Vevő köteles – az Eladó érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni és erről az Eladót haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Vevő nem követelheti az Eladótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg a Vevő felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben egyébként érvényesíthetők lettek volna.

 

6. Fizetési feltételek

6.1 Az Eladó az általa forgalmazott termékekre vonatkozó árlistáját a termékleírásokkal együtt rendszeresen közzéteszi honlapján és egyéb kiadványaiban. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA összegét, a termékdíjat nem tartalmazzák és csak tájékoztató jellegűek. A Vevő által fizetendő ár a megrendelés visszaigazolásában szereplő ár.

6.2 Az Eladó rendszeres megrendelés, illetve egyszeri nagyobb volumenű megrendelés esetén a Vevő részére árengedményt adhat.

6.3 Az Eladó jogosult előleget kérni. Az előleg megfizetésének elmaradása esetén az Eladó jogosult a Vevő megrendelését visszautasítani, törölni vagy a már létrejött Szerződéstől elállni.

6.4 Az Eladó a Vevő visszaigazolt megrendelése alapján állítja ki a számlát. A számlával kapcsolatos kifogás nem mentesíti a Vevőt a késedelmes fizetés következményei alól. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az Eladó szükség esetén helyesbítő számlát állít ki.

6.5 Amennyiben az Eladó számláját a Vevőnek felróható okból nem tudja kiállítani, a fizetési határidőt a termék átadásától kell számítani.

6.6 Ha a felek a Szerződésben a vételár teljesítésének idejét nem határozták meg, a Vevő köteles a vételárat az Eladó proforma számlájának kézhezvételét követően előre utalással teljesíteni.

6.7 Az Eladó kizárólag azon számlákat tekinti határidőben teljesítettnek, amelyek a megadott fizetési határidő utolsó napjáig jóváírásra kerülnek az Eladó bankszámláján.

6.8 A Vevő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank, illetve Euró esetén az Európai Központi Bank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8 (nyolc) százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

6.9 A Vevő 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult a Vevő számára biztosított árengedményt visszavonni. Ebben az esetben a Vevő az árengedmény nélkül számított teljes ár megfizetésére köteles.

6.10 A Vevő csak végrehajtható okirattal meghatározott vagy az Eladó által elismert és nem vitatott pénzkövetelést jogosult az Eladóval szemben fennálló pénztartozásába beszámítani.

6.11 Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

6.12 Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a téves rendelésből keletkező vagy feleslegessé vált, sértetlen állapotú áruk visszavétele esetén legfeljebb 10% kezelési költséget számoljon fel.

 

7. Vis maior

7.1 A felek nem felelnek a kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásáért, ha annak oka bármely külső, a mulasztó fél által nem befolyásolható, elháríthatatlan körülmény, különösen, de nem kizárólagosan elháríthatatlan természeti csapás, országos vagy iparági sztrájk, lázadás, zendülés, polgári felkelés, háború, terrorcselekmény, államosítás, beszállító csődje, felszámolása, megszűnése vagy a termelésének leállása, szállítással kapcsolatos jelentős, előre nem látható körülmények/akadályok, bármely kormányzat vagy hatóság által elrendelt kisajátítás, lefoglalás vagy rekvirálás, pandémia, járvány (ideértve a SARS-CoV-2 vírus által okozott újabb kijárási és/vagy határátlépési korlátozások és kijárási tilalmak bevezetését), vagy egyéb hasonló jellegű körülmény (a továbbiakban: „Vis Maior”).

7.2 A Vis Maior időtartamával meghosszabbodnak azon határidők, amelyek teljesítését a Vis Maior esemény akadályozta. Ennek feltétele, hogy az akadályoztatással érintett fél az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesítse.

7.3 Ha az akadályoztatás időtartama meghaladja a 90 napot, akkor a másik fél jogosult felmondani a Szerződést a nem teljesítő félnek küldött írásbeli értesítéssel.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A feleket, alkalmazottjaikat, megbízottjaikat, alvállalkozóikat és az egyéb közreműködőiket titoktartási kötelezettség terheli valamennyi, a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve általuk bármely más módon megismert olyan, nyilvánosan nem hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra kerülése a másik fél jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

8.2 Az Eladó kereskedelmi képviselője jogosult a Vevő telephelyét előzetesen egyeztetett időpontban meglátogatni rendelésfelvétel, raktárkészlet egyeztetése, vagy marketingkonzultáció céljából.

8.3 Az elektronikus levél (e-mail) útján, valamint a fenti 3. pontban meghatározott Webshopon keresztül megküldött jognyilatkozatot írásbelinek kell tekinteni. Az elektronikus levelezés (e-mail) útján, valamint a Webshopon keresztül létrejött Szerződés írásbeli megállapodásnak minősül.

8.4 Amennyiben a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződés egyedi feltételeiben meghatározott bármely rendelkezés érvénytelen vagy semmis, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy az az egyéb rendelkezések érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. Bármely érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek eredeti ügyleti akaratához a lehető legközelebb áll.

8.5 A Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a felek közötti Szerződésből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személy részére átruházza (szerződésátruházás).

8.6 Amennyiben az Eladó a Szerződésből eredő bármely jogát nem érvényesíti, az nem jelenti azt, hogy az Eladó az adott jogáról lemondott volna.

8.7 A Szerződéssel kapcsolatos bárminemű jogvita eldöntésére a Szolnoki Járásbíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Szolnoki Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

8.8 A felek közötti Szerződésre a magyar jog az irányadó. A magyar nemzetközi (kollíziós) magánjog utaló szabályainak, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény (Bécsi Vételi Egyezmény) rendelkezéseinek alkalmazása kizárt.

8.9 Jelen ÁSZF 2021. október 01. napjától visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

Szolnok, 2021.10.01.

Az alábbi linkre kattintva letöltheti az ÁSZF-et:

Letöltés